குளங்கள்

 1. அய்யனார் குளம்
 2. சிவன் கோவில் குளம்
 3. புதுக்குளம்
 4. கும்மளை
 5. கல்லுக் குளம்
 6. குறத்தி குளம்
 7. கண்டனேறி
 8. அய்யர் வீட்டு குட்டை குளம்
 9. செங்கபளம்
 10. பறையன் குட்டை

ஆறுகள்

 1. நசுவினி ஆறு
 2. கிளை ஆறு (காவேரி)
 3. காட்டாறு
 4. வாத்தாளை

ஏரிகள்

 1. பிச்சினி
 2. பண்ணையன்
  • கீழ பண்ணையன்
  • மேல பண்ணையன்
 3. பாளையங்கோட்டை ஏரி (புது ஏரி)
Make a Free Website with Yola.